Boerderij Ondersteboven

Rust en ruimte, zover het oog reikt

Nieuws en Evenementen

Boerenlandvogels 2019

Recentelijk heeft de Vogelbescherming een intens document opgesteld over de stand van zaken (1990-2017) voor 27 boerenlandvogels ten behoeve van de Provinciale Staten verkiezingen in Zeeland. Ze geven een onderverdeling in akkervogels, vogels voor kleinschalig cultuurland en weidevogels. Van die 27 vogels staan er maar liefst 18 op de Nederlande Rode lijst. Twee soorten daarvan staan zelfs op het punt van uitsterven: de grauwe gors en de kemphaan. De grutto, de veldleeuwerik en de ringmus zijn op vele plaatsen reeds verdwenen. Van de overige 9 vogels staan er 4 op de Oranje lijst. Slechts 5 van deze 27 boerenlandvogels zijn (nog) niet bedreigd (de kwartel, de roodborsttapuit, de grasmus, de putter en de geelgors). De akkervogels zijn met 79% gedaald en de cultuurvogels met 40% ten opzichte van 1990 Specifieke weidevogels zoals slobeend, kemphaan, watersnip, grutto en tureluur, worden in Zeeland niet in het onderzoek betrokken. Dit blijkt in Zeeland zelfs 20% slechter te scoren dan het landelijk gemiddelde.En met name gezien de belangrijke rol van Zeeland voor de akkervogels is dit dramatisch te noemen.Onder de akkervogels vallen in de onderzochte 27 de graspieper, de kwartel, de scholekster, de kievit, de wulp, de gele kwikstaart, de veldleeuwerik, de grauwe gors en de patrijs. Naast de grauwe gors staan de wulp en de patrijs er het slechts voor, op de voet gevolgd door de gele kwikstaart en de veldleeuwerik. In Zeeland staan de patrijs en de veldleeuwerik er dramatisch voor met een afname van meer dan 5% per jaar. In onze patrijzenakker (deels PARTRIDGE) tellen we met name de veldleeuwerik nog met enige regelmaat; de patrijs wordt steeds zeldzamer gesignaleerd helaas. Ook de graspieper en de gele kwikstaart tellen we nog regelmatig. In Zeeland zijn ook een aantal cultuurvogels kritisch, zoals de zomertortel, de spreeuw en de ringmus, maar gelukkig komen de laatste twee hier nog frequent in flinke aantallen voor. Bent u geïnteresseerd in het onderzoek, dan kunt u deze op www.poldernatuurzeeland.nl terugvinden.

Doorlopende activiteiten

Foto selectie